Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). 
Prodávajícím je KU DESIGN s.r.o , IČO : 27450929, Praha 2, Vinohrady, Chodská 4, PSČ 120 00.  

 

2. Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. 
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. 
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. 
 4. Pokiud by došlo nošením šperku s bižuterními komponenty k podráždění pokožky, není doporučeno výrobek dále nosit z hlediska alergické reakce. Toto však není chyba zboží a tak nelze šperk reklamovat. Také u osob, které mají "agresivnější pot" můžou bižuterní komponenty zoxidovat, což také není chyba výrobku a nelze jej reklamovat. 
 5. Záruku nelze uplatnit v následujících případech :

 

3. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má: 

 

4. Vyřízení reklamace

 1. Na základě e-mailové komunikace kupující zašle reklamované zboží zpět na adresu obchodu KU DESIGN s.r.o, Chodská 4, Praha 2, 120 00 - zboží není možné zasílat na dobírku! 
 2. Po předchozí dohodě mezi prodávajícím a kupujícím může být místem uplatněné reklamace i výdejní místo Marthys KITCHEN, Francouzská 13, Praha 2.
 3. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. 
 4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). 
 5. O reklamaci prodávající rozhodne do 10 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
 6. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 
 7. Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt. 

 

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. června 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.